I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

July 14, 2017

מי זכאי להחזר מס?

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה ובסיומה מתברר כי חבות המס השנתית שלו נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה.

עד מתי ניתן להגיש בקשות להחזרי מס?

ניתן לדרוש החזרי מס בגין מס ששילמתם עד 6 שנים אחורה (!). כלומר, נכון לשנת 2008 ניתן לדרוש החזרי...

July 14, 2017

בעקבות התפשטות הגלובליזציה בכלכלה העולמית ופעילות בינלאומית חוצה גבולות, הפך בשנים האחרונות תחום המיסוי הבינלאומי לאחד הגורמים המשמעותיים ביותר בכלכלה המודרנית. עסקאות רבות בעולם ובישראל הן בעלות היבטי מיסוי בינלאומיים רבים. לישראלים רבים פעילות מעבר לים ומספרם הולך וג...

July 14, 2017

אנו מעניקים, על ידי מומחי מס, ייעוץ ותכנון מס, ייצוג שוטף בפני רשויות המס, מע"מ וביטוח לאומי. בין היתר הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון. כמו כן, במסגרת פעילותינו אנו מעניקים הדרכה שוטפת בהקמת עסק ובצעדים הראשונים של העסק אשר כולל בין היתר פתיחת תיקים ברשויות המס...

July 14, 2017

בעקבות הרפורמה במס הכנסה הוטל מס על רווחי הון ממכירת ניירות ערך בבורסה. ע"פ הוראות מס הכנסה הבנק או הברוקר מבצעים ניכוי מס במקור בגין מכירת נייר הערך במהלך השנה.

אך במרבית  המקרים אין התייחסות לנושא קיזוז ההפסדים מצד הברוקר או הבנק.

השנה לאור ההפסדים הכבדים בשוק ההון, רא...

July 14, 2017

בשוק הון יעיל מחירי המניות של החברות משקף באופן מהימן את שווים הכלכלי, ולכאורה לא נדרש לבצע הערכת שווי על מנת לקבל את ערכה של החברה.

אך כידוע מחירי המניות מושפעים לעיתים גם מגורמים אקסוגניים אחרים, אשר לא בהכרח באים לידי ביטוי בשווי המניה/חברה או שלחילופין אינם משתקפים...

July 14, 2017

קיימות מספר שיטות אנליטיות להערכת השווי הכלכלי של חברה, אשר עשויות להניב תוצאות שונות. לכל אחת מהמתודות יתרונות וחסרונות, ולכן קביעת הערכת השווי מותנית במידה רבה בהערכות ההנהלה, בהערכות הבעלים ובניסיונם ושיקול הדעת של המעריכים.

תחזיות פיננסיות, מרכיבים איכותיים שאינם ני...

July 14, 2017

  1. הערכת שווי ע"פ שיטת היוון זרמי מזומנים

להלן יפורטו ההנחות השונות ששימשו בהערכת השווי:

1.       מחיר ההון

בקביעת מחיר ההון התייחסנו לריבית חסרת סיכון הנהוגה במשק ולסיכון הענפי והספציפי הטמון בפעילות החברה. בהערכת שווי זו הנחנו מחיר הון של 9%...

July 14, 2017

התוכנית העסקית מהווה מעין מדריך למשקיע,בנק או כל גורם אחר אודות התחזית להתפתחות העסק מיום ההקמה ועד לשלבים המאוחרים של העסק. התוכנית העסקית נדרשת בדרך כלל לצורך אחת מהסיבות הבאות :

א. קבלת אשראי מבנקים

כידוע בכל עסק/חברה אשר נשענת על הון זר (הלוואות), הבנק מהווה מעין שות...

July 14, 2017

א.תקציר מנהלים

בתקציר המנהלים יש להציג את החברה/עסק/פרוייקט באופן תמציתי וברור. ההצגה תכלול בין היתר את הדברים הבאים:

  1. תיאור העסק, המוצר או השירות נשוא העסק ומטרותיו

  2. יתרונות המוצר/שירות

  3. השווקים שאליהם פונה החברה/עסק/פרוייקט

  4. פירוט אודות היזמים של החברה/ע...

July 14, 2017

  1. הכרת הסביבה – יש להכיר היטב את הסביבה העסקית הקיימת, דהיינו מצב הענף, מתחרים, קהל לקוחות ומאפיינים עיקריים אחרים.

2. מימון – אין להישען על הון בעלים בלבד, אלא להשתמש גם בהון זר מבנקים. הבנק אמנם ישתתף     עמך ברווחים, אך באותה מידה גם יישא בסיכונים. זכור שהבנק מה...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

September 10, 2017

Please reload

Recent Posts