top of page

אירועים לאחר המאזן

תקן בינלאומי מס' 10 IAS – אירועים לאחר תאריך המאזן

תקן בינלאומי מס' 10 דן בטיפול באירועים המתרחשים בחלון הזמן שבין תאריך המאזן ועד למועד אישור הדוחות הכספיים. את האירועים מחלק התקן ל – 2 סוגים :

  1. אירועים חייבי התאמה

  2. אירועים שאינם חייבי התאמה

אירועים חייבי התאמה הינם אירועים אשר דורשים התאמה של הדוחות הכספיים באופן שישקף את ההשפעה שלהם, והם נובעים מאירוע או מידע המתייחס לתנאים ששררו לתאריך המאזן. דוגמאות לאירועים חייבי התאמה כוללים בין היתר חוב שהפך לאבוד כאשר היה חוב מסופק בתאריך המאזן ,פסק דין שנתברר לאחר תאריך המאזן וכיוצ'ב.

אירועים שאינם חייבי התאמה הינם אירועים אשר אינם דורשים התאמה של הדוחות הכספיים אלא גילוי בלבד בביאורים לדוחות, והם נובעים מאירוע או מידע שנתקבל לאחר תאריך המאזן. דוגמאות לאירועים אלה כוללים שריפה שפרצה במפעל לאחר תאריך המאזן, חוב שהפך לאבוד ואשר לא היה מסופק, פיחות שחל במטבע המקומי וכיוצ'ב.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page