דוחות כספיים לדוגמה

July 10, 2017

 

 

 

מאזן לפי תקינה ישנה וחדשה

 

 

מאזן לפי תקינה ישנה

 

 

 

 

מאוחד

 

חברה

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

2007

 

 

2006

 

2007

 

 

2006

 

 

ש"ח

 

 

ש"ח

 

ש"ח

 

 

ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

רכוש שוטף

 

 

 

 

 

 

מזומנים ושווי מזומנים

128,660

 

148,772

   10,866

 

43,446

ני"ע סחירים ופקדונות

121,570

 

51,964

   92,554

 

19,016

לקוחות

803,016

 

828,152

102,078

 

154,735

חייבים  ויתרות חובה

244,591

 

191,429

480,651

 

517,579

מלאי 

 

552,966

 

 

521,642

 

51,413

 

 

 46,999

 

 

1,850,803

 

 

1,741,959

 

737,582

 

 

781,775

 

 

 

 

 

 

 

השקעות והלוואות לז"א

 

 

 

 

 

 

חברות מוחזקות

29,469

 

27,784

 1,472,075

 

 1,160,997

השקעות אחרות

 

79,824

 

 

60,715

 

   -

 

 

   -

 

 

109,293

 

 

88,499

 

1,472,075

 

 

1,160,997

 

 

 

 

 

 

 

רכוש קבוע

 

1,065,190

 

 

1,061,924

 

119,359

 

 

157,545

 

 

 

 

 

 

 

רכוש אחר

 

906,097

 

 

860,588

 

49,461

 

 

35,997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,208,984

 

 

3,752,970

 

2,378,477

 

 

2,136,314

 

 

 

 

 

מאזן לפי תקינה ישנה (המשך)

 

 

 

 

 

 

 

 

מאוחד

 

חברה

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

2007

 

 

2006

 

2007

 

 

2006

 

 

ש"ח

 

 

ש"ח

 

ש"ח

 

 

ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

התחייבויות שוטפות

 

 

 

 

 

 

אשראי מבנקים

579,267

 

465,922

149,254

 

73,255

חלויות שוטפות

120,874

 

124,560

79,168

 

132,233

ספקים ונותני שרותים

572,201

 

529,554

80,499

 

45,538

זכאים  ויתרות זכות

454,875

 

474,119

352,444

 

219,198

דיבידנד מוצע

 

-

 

 

72,311

 

-

 

 

72,311

 

 

1,727,217

 

 

1,666,466

 

661,365

 

 

542,535

 

 

 

 

 

 

 

התחייבויות לזמן ארוך

 

 

 

 

 

 

אגרות חוב

316,668

 

395,173

316,668

 

395,173

הלוואות מבנקים

163,438

 

211,095

   -

 

   -

שטר הון מחברת בת

   -

 

   -

3,449

 

3,449

התחייבויות לפיצויים

22,693

 

21,683

1,548

 

2,605

מיסים נדחים

 

97,361

 

 

92,996

 

13,713

 

 

14,782

 

 

600,160

 

 

720,947

 

335,378

 

 

416,009

 

 

 

 

 

 

 

זכויות המיעוט

222,272

 

187,787

   -

 

   -

 

 

 

 

 

 

 

הון עצמי

 

1,381,734

 

 

1,177,770

 

1,381,734

 

 

1,177,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,931,383

 

 

3,752,970

 

2,378,477

 

 

2,136,314

 

 

 

 

 

מאזן לפי תקינה חדשה

 

 

 

 

 

מאזניים מאוחדים

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

2007

 

 

2006

 

 

ש"ח

 

 

ש"ח

נכסים שוטפים

 

 

 

מזומנים ושווי מזומנים

129,096

 

148,772

ני"ע סחירים ופיקדונות

121,570

 

51,964

לקוחות

803,016

 

828,152

מס הכנסה

78,531

 

31,996

חייבים  ויתרות חובה

138,911

 

136,957

מלאי 

 

553,684

 

 

521,642

נכסים מוחזקים למכירה

   -

 

 

24,132

 

 

1,825,282

 

 

1,743,615

 

 

 

 

השקעות ונכסים שאינם שוטפים

 

 

 

השקעה בחברה כלולה

20,458

 

19,660

השקעות אחרות ויתרות חובה לזמן ארוך

 

90,921

 

 

64,201

נכסים המיועדים לתשלום הטבות לעובדים

 

7,308

 

 

6,798

רכוש קבוע

 

1,029,079

 

 

991,911

נכסים בלתי מוחשיים

 

1,079,102

 

 

949,125

הוצאות נדחות

 

60,198

 

 

61,807

נדל"ן להשקעה

 

19,551

 

 

19,444

נכסי מיסים נדחים

 

38,732

 

 

37,911

 

 

 

2,345,349

 

 

2,150,857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,170,631

 

 

3,894,472

 

 

מאזן לפי תקינה חדשה (המשך)

 

 

 

 

 

 

 

מאזניים מאוחדים

 

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

 

2007

 

 

2006

 

 

 

ש"ח

 

 

ש"ח

התחייבויות שוטפות

 

 

 

אשראי מתאגידים בנקאיים

580,063

 

465,922

חלויות שוטפות

121,549

 

123,927

ספקים ונותני שרותים

572,235

 

526,154

מס הכנסה

45,164

 

66,546

זכאים  ויתרות זכות

427,306

 

394,934

הפרשות

26,872

 

20,296

דיבידנד מוצע

 

-

 

 

72,311

 

 

1,773,189

 

 

1,670,090

התחייבויות שאינן שוטפות

 

 

 

הלוואות ואשראי

482,698

 

603,099

אופציית מכר לבעלי מניות המיעוט

117,274

 

72,999

כתבי אופציה

   -

 

39,900

הטבות לעובדים

21,433

 

19,718

מיסים נדחים

 

120,852

 

 

118,833

 

 

742,257

 

 

854,549

הון

 

 

 

הון מניות

241,515

 

241,343

פרמיה על מניות

600,468

 

552,588

מניות באוצר

(19,845)

 

(19,845)

הלוואות לרכישת מניות החברה

0

 

(13,126)

קרן תרגום

7,009

 

(25,861)

יתרת עודפים

 

617,917

 

 

455,611

סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה

1,447,064

 

1,190,710

זכויות המיעוט

208,121

 

179,123

סה"כ הון

 

1,655,185

 

 

1,369,833

 

 

 

 

 

 

 

 

4,170,631

 

 

3,894,472

 

 

 

כפי שניתן לראות בדוגמא, חברה תציג בנפרד נכסים שוטפים ונכסים לזמן ארוך וכן התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך, אלא אם הצגה בהתאם לסדר הנזילות מספקת מידע מהימן ורלוונטי יותר.

נכס שוטף הינו נכס שמקיים את אחד התנאים הבאים :

 • צפוי למימוש, למכירה או לצריכה במהלך העסקים הרגיל של התאגיד.

 • מוחזק בעיקר לצרכי מסחר

 • צפוי להיות ממומש בתוך 12 חודשים מיום המאזן

 • מזומן או שווה מזומן

 

התחייבות תוצג כהתחייבות שוטפת אם מקיימת לפחות אחד התנאים הבאים:

 • צפוי שתיושב במהלך העסקים הרגיל

 • מוחזקת בעיקר לצרכי מסחר

 • תיושב בתוך 12 חודשים מיום המאזן

 

 

זכויות מיעוט יכללו כחלק מההון העצמי ולא כסעיף מעין הוני.

 

 

 

דוח רווח והפסד לפי תקינה ישנה וחדשה

 

רווח והפסד  תקינה ישנה

 

 

 

 

 

 

 

מאוחד

 

חברה

 

 

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

 

2007

 

2006

 

2007

 

2006

 

 

ש"ח

 

ש"ח

 

 

 

 

 

מכירות

5,155,787

4,177,783

438,159

416,176

עלות המכירות

 

3,210,595

 

2,517,905

 

286,831

 

223,979

רווח גולמי

1,945,192

1,659,878

151,328

192,197

הוצאות מכירה ושיווק

1,213,119

1,051,474

98,831

96,423

הוצאות הנהלה וכלליות

 

306,617

 

279,689

 

33,155

 

31,818

רווח מפעולות רגילות

425,456

328,715

19,342

63,956

הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

 

(42,494)

 

(32,429)

 

(6,955)

 

(20,656)

רווח אחרי מימון

382,962

296,286

12,387

43,300

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

 

153,826

 

3,964

 

157,768

 

8,018

רווח לפני מיסים על ההכנסה

536,788

292,322

170,155

51,318

מיסים על ההכנסה

 

(142,526)

 

(88,458)

 

(34,320)

 

(22,378)

רווח לאחר מיסים על ההכנסה

394,262

203,864

135,835

28,940

חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות מוחזקות ושותפויות 

4,377

1,314

212,875

140,223

חלק המיעוט ברווחי מאוחדות

 

(49,929)

 

(36,015)

 

   -

 

   -

רווח  מפעולות נמשכות

 

348,710

 

169,163

 

348,710

 

169,163

השפעה מצטברת לתחילת שנה

   -

(697)

   -

(697)

רווח נקי לשנה

348,710

168,466

348,710

168,466

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רווח והפסד  תקינה חדשה

 

 

 

 

 

מאוחד

 

 

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

 

2007

 

2006

 

 

ש"ח

 

 

 

מכירות

5,155,787

4,177,783

עלות המכירות

 

3,211,123

 

2,508,422

רווח גולמי

1,944,664

1,944,664

הוצאות מכירה ושיווק

1,212,969

1,050,907

הוצאות הנהלה וכלליות

 

315,556

 

261,270

רווח תפעולי לפני הכנ'(הוצ') אחרות

416,139

357,184

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

 

153,826

 

(15,911)

רווח תפעולי אחרי הכנ' (הוצ') אחרות

569,965

341,273

הכנסות מימון

 

36,206

 

14,305

הוצאות מימון

 

(80,428)

 

(46,252)

רווח לפני מיסים על ההכנסה

525,743

309,326

מיסים על ההכנסה

 

(143,757)

 

(86,550)

רווח לאחר מיסים על ההכנסה

381,986

222,776

חלק החברה ברווחי חברה כלולה

 

4,377

 

2,192

רווח  לתקופה

 

386,363

 

224,968

מיוחס ל :

 

 

בעלי המניות של החברה

346,922

188,514

זכויות המיעוט

 

39,441

 

36,454

רווח לתקופה

 

386,363

 

224,968

                                                                                   

 

 

 

 

שינויים עיקריים נוספים בתקינה החדשה לעומת התקינה הישראלית :

 1. הכנסות/הוצאות אחרות - ע"פ התקינה החדשה נכללות כחלק מהרווח התפעולי, להבדיל מהתקינה הישנה שבה הכנסות/הוצאות אחרות הוצגו בנפרד, מתחת לרווח התפעולי. הכנסות/הוצאות אחרות כאמור כוללות :

 1. ירידת ערך נכסים

 2. רווחי הון ממכירת רכוש קבוע,

 3. הכנסות שכר דירה ממבנה פאסיבי שאינו משמש את הפעילות העסקית של החברה

 4. הוצאות בגין תביעות שהוגשו כנגד החברה

 5. שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה (לא הופיע בתקינה הישנה, כיוון שהתקינה הישנה לא כללה נדל"ן להשקעה והוא היה מעוגן כחלק מהרכוש הקבוע של החברה).

 

 1. חלק המיעוט ברווח – ע"פ התקינה הבינלאומית אינו נחשב כהכנסה או הוצאה. לעומת זאת ע"פ התקינה הישראלית מופיע כהכנסה או הוצאה בדוח רווח והפסד.  ע"פ התקינה הבינלאומית יש להציג על פני דוח רווח והפסד את חלוקת הרווח המאוחד לתקופה בין חלקם של בעלי מניות של חברת האם לבין חלק המיעוט.

 1. רווח/הפסד מפריט מיוחד – ע"פ התקינה החדשה, אין הצגה נפרדת של פריטים מיוחדים (למשל הפסד כתוצאה משריפה שהתחוללה במחסני החברה) כפי שהיה נהוג ע"פ התקינה הישנה, והוא יוצג בדרך כלל כחלק מההכנסות/הוצאות אחרות.

 1. שינוי שיטה חשבונאית – בהתאם לתקינה החדשה כל שינוי שיטה יטופל בדרך של הצגה מחדש של הדוחות (Restatement), להבדיל מהתקינה הישנה ש"הרשתה" לבצע במקרים מסוימים "השפעה מצטברת בגין שינוי שיטה", אשר נכלל בדוח רווח והפסד לאותה שנה וזאת במקום לבצע הצגה מחדש של דוחות שנים קודמות.

 1. גריעת נכס - לפי התקינה הבינלאומית רווחי הון ממכירת רכוש קבוע יסווגו במסגרת הרווח התפעולי, לעומת התקינה הישראלית שקבעה כי רווחי הון ממכירת רכוש קבוע יסווגו בסעיף הכנסות אחרות (ולא כחלק מהרווח התפעולי).

 1. שינוי שיטת פחת – ע"פ התקינה הבינלאומית שינוי שיטת פחת יחשב כשינוי אומדן ולא יבוא לידי ביטוי בסעיף מיוחד ברווח והפסד. לעומת זאת, ע"פ התקינה הישראלית שינוי שיטת פחת מטופל בדרך של השפעה מצטברת לתחילת שנה ומופיע בדוח רווח והפסד בניכוי המס, מתחת לרווח מפעולות נמשכות.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
 • Facebook Social Icon