הון עצמי כללי

July 14, 2017

 

הון עצמי כלכלי

ההון העצמי הכלכלי מייצג את שוויו האמיתי של ההון העצמי, דהיינו שווים הריאלי של הנכסים בניכוי ההתחייבויות. ההון העצמי יהיה זהה להון הכלכלי בכל מקרה ששווי השוק של הנכסים וההתחייבויות זהה לשווי המאזני, למשל, ביום ההקמה של החברה וכן במצב בו כל הנכסים וההתחייבויות הם פריטים כספיים (קרי, מזומנים, לקוחות, ספקים וכיוצ'ב).

 

דוגמא

להלן נתונים ליום 31.12.2007 :

  1. הון עצמי בספרים  15,000 אלפי ₪.

  2. שמאים העריכו כי שווי נכס המקרקעין שבבעלות החברה עומד על 30,000 אלפי ₪ בעוד ערכו בספרים הינו 20,000 אלפי ₪ בלבד.

  3. עלותו המופחתת של הרכוש קבוע עומד על 2,000 אלפי ₪. מהנדסים העריכו את שווי שוק של הרכוש קבוע בסכום של 4,000 אלפי ₪.

  4. לחברה הלוואה לז"א מחברה מאוחדת בסך 1,000 אלפי ₪. ההלוואה אינה צמודה וכוללת ריבית בגובה 8% לשנה לפירעון ב – 31.12.2010. הריבית השנתית המקובלת בשוק בגין הלוואות דומות הינה 6.5%.

  5. שיעור המס הקיים הינו 30%.

 

פתרון

 

                                                            אלפי ₪

הון עצמי חשבונאי                                  15,000

מקרקעין                                                7,000         = 70% * (30,000-20,000)

רכוש קבוע                                             1,400         = 70% * (4,000-2,000)

הלוואה מחברת בת                1,040  = 1^1.065 / 80 + 2^1.065 / 80 +3^1.065 / 1,080

                                                            28           = 70% *(1,040-1,000)  

 הון עצמי כלכלי ליום  31.12.2007          23,428

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon