הערכות שווי לדוגמה

July 14, 2017

 

 1. הערכת שווי ע"פ שיטת היוון זרמי מזומנים

 

להלן יפורטו ההנחות השונות ששימשו בהערכת השווי:

 

1.       מחיר ההון

בקביעת מחיר ההון התייחסנו לריבית חסרת סיכון הנהוגה במשק ולסיכון הענפי והספציפי הטמון בפעילות החברה. בהערכת שווי זו הנחנו מחיר הון של 9%.

2.       הכנסות

הנחנו שיעור צמיחה שנתי של 10%, בהתבסס על התרחבות החברה בשווקי חו"ל והתחרות הגוברת בשוק המקומי.

3.        רווח גולמי

הנחנו ששיעור רווח גולמי יתייצב ויישאר קבוע על 57%.

4.       הוצאות מכירה ושיווק

הנחנו שהוצאות אלו יגדלו בשיעור שנתי של 12%.

5.       הוצאות הנהלה וכלליות

הנחנו שהוצאות אלו יגדלו בשיעור שנתי של 10%.

6.       מיסים על הכנסה

הנחנו שיעורי מס לפי שיעורי המס שנקבעו ברפורמה המס האחרונה, דהיינו 31% בשנת 2006, 29% בשנת 2007, 27% בשנת 2008, 26% בשנת 2009 ו – 25% משנת 2010 ואילך.

7.       תזרים מזומנים

הערכת תזרים המזומנים מתבססת על הרווח הנקי כפי שפורט לעיל ועל ההתאמות כפי שיפורטו להלן:

א.    הוצאות פחת :

הוצאות הפחת אינן הוצאות במזומן ולכן יש להחזירן לתזרים המזומנים במלואן. אנו הנחנו הוצאות פחת קבועות בכל השנים כפי שהיו בשנים 2004 – 2005   (12,500 אלפי ₪).

ב.   השקעה ברכוש קבוע :

הנחנו כי החברה תשקיע בממוצע ברכוש קבוע מידי שנה בגובה הפחת השנתי.

 

ג.    שינוי בהון החוזר

הנחנו כי לא יחול שינוי בהון החוזר של החברה

 

 

 

 

היוון תזרימי מזומנים חזוי - חברת פלונית

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

בפועל

תחזית

הכנסות

421,683

463,851

510,236

561,260

617,386

679,125

עלות המכר

176,225

199,456

219,402

241,342

265,476

292,024

רווח גולמי

245,458

264,395

290,835

319,918

351,910

387,101

שיעור רווח גולמי

58.2%

57.0%

57.0%

57.0%

57.0%

57.0%

הוצאות מכירה ושיווק

160,014

179,216

200,722

224,808

251,785

281,999

הוצאות הנהלה וכלליות

27,581

30,339

33,373

36,710

40,381

44,419

רווח תפעולי לפני מימון

57,863

54,840

56,740

58,400

59,744

60,682

שיעור EBIT

13.7%

11.8%

11.1%

10.4%

9.7%

8.9%

הכנסות מימון

2,814

2,814

2,000

2,000

2,000

2,000

רווח תפעולי אחרי מימון

60,677

57,654

58,740

60,400

61,744

62,682

הכנסות אחרות

2,232

0

0

0

0

0

רווח לפני מס

62,909

57,654

58,740

60,400

61,744

62,682

מס

17,928

17,873

17,035

16,308

16,053

15,671

רווח  לאחר מס

44,981

39,782

41,706

44,092

45,690

47,012

חלק בהפסדי חברה כלולה

6,127

0

0

0

0

0

רווח נקי

38,854

39,782

41,706

44,092

45,690

47,012

שיעור רווח אחרי מס

9.2%

8.6%

8.2%

7.9%

7.4%

6.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

בפועל

תחזית

רווח אחרי מס

38,854

39,782

41,706

44,092

45,690

47,012

פחת והפחתות

12,472

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

השקעות ברכוש קבוע

-4,331

-12,500

-12,500

-12,500

-12,500

-12,500

תזרים חופשי

46,995

39,782

41,706

44,092

45,690

47,012

 

 

 

 

 

 

 

תזרים מהוון להיום

 

38,104

36,648

35,546

33,793

31,900

 

 

 

 

 

 

175,991

ערך שארית

 

 

 

 

 

455,710

 

 

 

 

 

 

 

עודף נכסים עודפים על התחייבויות עודפות  - ביאור 1                                                  8,909

 

 

 

 

 

 

 

שווי חברה

 

 

 

 

 

640,610

 

 

 

ביאור 1 - עודף נכסים עודפים על התחייבויות עודפות

 

 

אלפי ₪

 

 

מזומנים

 

44,516

 

 

השקעות לזמן קצר

71,813

 

 

חייבים אחרים

19,514

 

 

אשראי מהבנקים לזמן קצר

-26,637

 

 

זכאים אחרים

 

-38,482

 

 

הלוואות לזמן ארוך

-55,795

 

 

התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו

-6,020

 

 

 

 

8,909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתוח רגישות לשווי החברה

מטרת בדיקת הרגישות הנה לבחון את מידת השפעת שינוי של משתנה כלשהו על תוצאות החברה. את הפרמטרים ששימשו לצורך הערכת השווי כגון מחיר ההון, הצמיחה ושיעורי הרווח קשה לאמוד במדויק ולכן כדאי שלא לחשב פרמטר ספציפי לחברה אלא לחשב טווח של מחירי הון הנגזרים משלושה תסריטים:

 1. תסריט סביר – נקודת מוצא.

 2. תסריט אופטימי – יוצאים מנק' הנחה שיקרו תרחישים טובים יותר.

 3. תסריט פאסימי – יוצאים מנק' הנחה שיקרו תרחישים גרועים יותר.

 

על ידי בניית שני התסריטים הקיצוניים מתקבל טווח ובנוסף יש לציין מהו השווי על פי התסריט הסביר.

 

להלן ניתוח רגישות לחברה הפלונית בבחינת טווח לשיעור הצמיחה ומחיר ההון:

 

 

 

 

שיעור צמיחה

מחיר ההון

-

1.12

1.11

1.1

1.09

1.08

10.0%

    838,294

    698,709

    563,770

    433,355

    307,347

9.5%

    894,693

    744,655

    599,630

    459,487

    324,099

9.0%

    959,188

    797,183

    640,610

    489,330

    343,203

8.5%

 1,033,648

    857,810

    687,892

    523,739

    365,201

8.0%

 1,120,565

    928,563

    743,050

    563,856

    390,816

 

 

 

 1. הערכת שווי ע"פ שיטת המכפיל

 

מכפילי רווח ומכפילי הון של חברות בענף הפרמצבטיקה :

 

 

שם החברה

מכפיל רווח

מכפיל הון

מיילן

15.3

3.9

פורסט לאב

19.7

3.7

באר

17.1

2.9

טבע

15.4

2.6

 

 

להערכתנו השווי המתאים ביותר לחברת טבע הינו ע"פ מכפיל הרווח. לצורך ההערכה הנחנו את ההנחות הבאות :

 1. הרווח המייצג של חברת טבע עומד על 1,867 מיליוני דולר.

 2. מכפיל הרווח המייצג עומד על 17.

 

להלן התוצאות שהתקבלו :

 

 

מכפיל רווח

שווי במיליוני $

מכפיל הון

שווי במיליוני $

16

29,872

2

22,284

17

31,739

2.5

27,855

18

33,606

3

33,426

19

35,473

3.5

38,997

 

 

 

 1. הערכת שווי ע"פ שיטת השווי הנכסי

 

בשיטת השווי הנכסי אנו מעריכים את שוויה של החברה ע"פ ערכם הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן. לצורך ביצוע הערכת השווי ע"פ שיטה זו, לקחנו את יתרת הנכסים וההתחייבויות במאזן וביצענו אומדן לערכם הכלכלי ע"פ ההנחות הבאות:

 1. לקוחות/חייבים – הערכנו ששווים הכלכלי עומד על 95% מערכם הפנקסני.

 2. מלאי –  הערכנו ששוויו הכלכלי גבוה ב -  70% מערכו הפנקסני.

 3. רכוש קבוע נטו – הנחנו ששוויו הכלכלי גבוה ב -  150% מערכו הפנקסני.

 4. אשראי מתאגידים בנקאיים – בעקבות השינויים בריבית במשק, אנו מעריכים כי שוויו ההוגן עומד על 27,135 ₪ בלבד.

 

לגבי שאר הנכסים וההתחייבויות הנחנו כי שווים הכלכלי זהה לערכם הפנקסני.

 

 

 

סעיף

ערך פנקסני 31.12.2008

התאמות

יתרה לאחר התאמות

 

נכסים

 

 

 

מזומנים ושווי מזומנים

      77,812

           -  

       77,812

השקעות לזמן קצר

      13,774

           -  

       13,774

לקוחות

    228,015

  -11,401

     216,614

חייבים ויתרות חובה

      57,883

    -2,894

       54,989

מלאי

    252,461

 176,723

     429,184

רכוש קבוע, נטו

    429,492

 644,238

  1,073,730

נכסים בלתי מוחשיים

    254,227

           -  

     254,227

מיסים נדחים

      16,194

           -  

       16,194

נכסים אחרים

        8,188

           -  

         8,188

סך הכל נכסים

 1,338,046

 806,666

  2,144,712

 

 

 

 

התחייבויות

 

 

 

אשראי מתאגידים בנקאיים

      28,430

     1,295

       27,135

ספקים ונותני שירותים

    116,188

           -  

     116,188

זכאים ויתרות זכות

    122,286

           -  

     122,286

התחייבות לפיצויים

      31,683

           -  

       31,683

התחייבות בגין מיסים נדחים

      51,718

 

       51,718

התחייבויות אחרות

      95,941

           -  

       95,941

סך הכל התחייבויות

    446,246

           -  

     444,951

 

 

 

 

שווי חברה

 

 

          1,699,761

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
 • Facebook Social Icon