top of page

השלבים הנדרשים להכנת תוכנית עסקית

א.תקציר מנהלים

בתקציר המנהלים יש להציג את החברה/עסק/פרוייקט באופן תמציתי וברור. ההצגה תכלול בין היתר את הדברים הבאים:

 1. תיאור העסק, המוצר או השירות נשוא העסק ומטרותיו

 2. יתרונות המוצר/שירות

 3. השווקים שאליהם פונה החברה/עסק/פרוייקט

 4. פירוט אודות היזמים של החברה/עסק

 5. הסבר לגבי יכולת החברה/עסק/פרוייקט להשיג את מטרותיה

 6. תקציר התחשיבים אודות התוצאות העסקיות החזויות של החברה/עסק/פרוייקט

יש לזכור כי תקציר המנהלים מהווה בעצם את התמצית של התוכנית העסקית, ולרוב כאשר התקציר מוצג בצורה נכונה ומעניינת, גם התוכנית העסקית כולה תראה אטרקטיבית יותר, וכמו שכתבה/ספר מושכת את קוראיו כאשר הכותרת/תמצית מעניינת יותר, כך גם לגבי התקציר של התוכנית העסקית.

ב.תיאור החברה/עסק/פרוייקט

בפרק אודות תיאור החברה יש להציג את "כרטיס הביקור" של החברה, ובו לכלול בין היתר את הדברים הבאים :

 1. הגדרת תחום הפעילות של החברה

 2. הסבר על מבנה הבעלות של החברה/עסק ושמות בעלי המניות/שותפים

 3. במידה ומדובר בחברה קיימת יש לתת תימצות על מצבו הפיננסי של החברה/עסק, הצגת המבנה הארגוני, כוח-אדם, מערכי הייצור והשיווק, וכן סקירה של נתונים כספיים היסטוריים אודות:

א) מחזורי מכירות

ב) שיעורי רווחיות

ג) מאזנים

ג.תיאור המוצר/שירות

בפרק זה יש לכלול את הדברים הבאים:

 1. תיאור המוצר/שירות, לרבות יעודו המרכזי של המוצר/שירות ושימושים נלווים, במידה וקיימים.

 2. תיאור לגבי אופן ההפעלה של המוצר/שירות

 3. הצגת יתרונותיו היחסיים של המוצר/שירות והשוואתו מול תחליפים קיימים. במידה וניתן, מומלץ אף להציג השוואת מחירים (בהנחה שהיא מציירת אור חיובי)

 4. פירוט הצרכים שעליהם נותן המוצר/שירות מענה.

5. תיאור הטכנולוגיה (במידה ורלוונטי) הקיימת במוצר/שירות והאם מקורה ברכישה או בפיתוח עצמי

ד.תיאור הסביבה העסקית

בפרק זה יש לתת התייחסות לגורמים הבאים :

 1. הגדרת שוק היעד והיקפו, לרבות פילוח השוק לקבוצות עיקריות (לדוגמא לקוחות) והפונטציאל הקיים לצמיחתו

 2. תיאור המתחרים העיקריים הפעילים בשוק ונתח השוק באחוזים של כל אחד מהם ביחס לשוק כולו.

 3. תיאור הסיבות שיובילו לרצון הלקוחות לרכוש את המוצר/שירות (למשל מחיר אטקרטיבי, איכות גבוהה וכיוצ'ב). כמו כן ניתן, במידה וקיים, לציין רשימה של לקוחות שכבר הביעו נכונות לרכוש את המוצר/שירות.

ה.תוכנית המכירות, שיווק והפצה

בפרק זה יש לתת הסברים אודות המטרות והיעדים השיווקיים של החברה/עסק. המטרות/יעדים צריכים לכלול את הפרטים הבאים :

 1. מהן שיטות ואמצעי המכירה/הפצה שבכוונת החברה/עסק ליישם

 2. מהן אפיקי הפרסום שבכוונת החברה/עסק לפנות (מדיה, פליירים וכיוצ'ב) ומהן התקציבים שיועמדו לכך.

 3. מהם ההכנסות הצפויות, הן בכמויות והן במונחים כספיים, ומהו נתח השוק שאליו שואפת החברה/עסק להגיע

 4. מהן הרווחים הכוללים ושיעורי הרווח הצפויים

ו.תיאור המבנה הארגוני ותוכנית התפעול

בפרק זה יש להציג את הנושאים הבאים :

 1. תיאור המבנה הארגוני הצפוי, לרבות פירוט תפקידם של כל אחד מאנשי המפתח, השכלתם והכשרתם המקצועית (במידה וקיימת).

 2. הסבר אודות מערך השירות, מערך המלאי ומערך הייצור של החברה/עסק

ז.תוכנית השקעות ודרכי המימון

תיאור ופירוט לגבי ההשקעה הנדרשת לצורך הקמת עסק או פתיחת "קו" חדש בעסק קיים מחד, ומאידך מהן מקורות המימון שבכוונת החברה להשתמש לצורך כך (הון עצמי או הון זר).

יש לבצע הפרדה בין השקעה ברכוש קבוע לבין השקעה בהון חוזר.

השקעה ברכוש קבוע כוללת :

רכישת מבנים, ריהוט, מכונות, כלי רכב, מחשבים או כל ציוד אחר

 1. שיפוץ/שיפור מהותי של מבנים, מכונות, תשתיות מחשוב וכיוצ'ב.

 2. השקעות בנכסים קבועים אחרים

השקעה בהון חוזר כוללת :

 1. עלויות רכישת מלאי

 2. תשלומי שכר ראשוני

 3. פרסום

 4. שכירות

 5. תשלומים אחרים הנדרשים לצורך תפעול החברה/עסק

ח.תוכנית פיננסית

החלק החשוב ביותר בתוכנית העסקית ובו יש לבצע הערכה לתוצאות העסקיות הצפויות בשנים הקרובות ולהציג אותו בפורמט של דוחות כספיים, קרי דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים חזוי. כמו כן רצוי בשנתיים הראשונות לפרט את התחזיות לפי חודשים/רבעונים והחל מהשנה השלישית לפי שנים.

בסוף הפרק מומלץ לרשום את תקופת הזמן הנדרשת לצורך החזר ההשקעה.


Follow Us
 • Facebook Social Icon
bottom of page