top of page

כללי ברזל לפתיחת עסק

  1. הכרת הסביבה – יש להכיר היטב את הסביבה העסקית הקיימת, דהיינו מצב הענף, מתחרים, קהל לקוחות ומאפיינים עיקריים אחרים.

2. מימון – אין להישען על הון בעלים בלבד, אלא להשתמש גם בהון זר מבנקים. הבנק אמנם ישתתף עמך ברווחים, אך באותה מידה גם יישא בסיכונים. זכור שהבנק מהווה שותף של העסק, אשר דורש בהצלחתו לצורך החזר האשראי שנתן.

3. קשר תקין מול הבנקים – שמור על פעילות תקינה מול הבנקים. זכור שהריבית על האשראי נקבעת בהתאם לרמת הסיכון של העסק/חברה, ולכן יש להימנע מלהגיע למצב של החזר שקים וחשבון מוגבל, שכן מצב זה יקשה עליך לקבל מימון בעתיד בתנאים נוחים.

4. יתרון יחסי – בדוק מהו היתרון היחסי שלך ביחס לרעיון העסקי אותו ברצונך לקדם. הרעיון העסקי חייב להיות מבוסס על יתרון יחסי. מוצר/שירות ללא יתרון יחסי יתקשה לגייס משקיעים.

5. הבנת ניהול העסק – באם החלטת להקים עסק, יש להבין את המשמעות העומדת מאחורי זה, קרי הכרת רשויות המס הפועלות בישראל (מס הכנסה ומס ערך מוסף) והשלכותיהן על העסק, לדעת מהו ניהול פיננסי נכון, להכיר היטב את המערכת הבנקאית, ולהבין בפרמטרים אחרים הנדרשים בעסק כמו שיווק יעיל וקידום מכירות. לפני הקמת העסק, זכור להיוועץ עם מומחים בתחום כגון רואה חשבון, יועץ מס, עורך דין וכדומה.

6. תוכנית עסקית – בנה תוכנית עסקית בשיתוף עם היועץ הכלכלי שלך.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page