top of page

כללי יועץ מס

אנו מעניקים, על ידי מומחי מס, ייעוץ ותכנון מס, ייצוג שוטף בפני רשויות המס, מע"מ וביטוח לאומי. בין היתר הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון. כמו כן, במסגרת פעילותינו אנו מעניקים הדרכה שוטפת בהקמת עסק ובצעדים הראשונים של העסק אשר כולל בין היתר פתיחת תיקים ברשויות המס.

מתן שירותי תכנון מס אשר יעזור לך לצמצם משמעותית את סך תשלומי המיסים ולהגדיל את ההכנסה שלך, מדי שנה. חיסכון מס הינו אפקטיבי ביותר על מנת להביא לחיסכון שנתי, מבלי לנקוט בפעולות מורכבות ומסורבלות, אלא פשוט באמצעות בחינת דרכי פעולה נוספות לתשלום מיסים הקיימות על פי חוק.

אנו עומדים לרשותך על מנת לגבש עבורך תכנון מס אופטימאלי, בהתאם לנכסים ולאפיקי ההשקעה השונים שברשותך.

ראוי לציין, כי בתקופה זו של משבר פיננסי גלובלי ומיתון עולמי הפוגע בכלכלות של מדינות העולם, לרבות מדינת ישראל, מקבל תכנון המס חשיבות יתרה בכל הנוגע לפעולות שיש לנקוט.

בשעה שבה ארגונים רבים במשק הפועלים במגזרים השונים עסוקים בפיטורים נרחבים ובצמצומים, תחום החזרי המס מקבל חשיבות רבה ועל כן מומלץ לבחון באם מגיע החזר מס.

האם גם לך מגיעים החזרי מס?

מומלץ לנישומים לבחון הגשת דו"ח / דו"ח מקוצר לצורך קבלת החזרי מס, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  1. נישום המועסק אצל מספר מעבידים והמס הכללי שנוכה עבור שנת המס גבוה מהמס המתחייב, על פי מדרגת המס.

  2. נישום שעבד בחלק משנת המס וכן נישום ששהה בחו"ל ולא נערך לו תיאום מס על בסיס שנתי.

  3. ניכויים או זיכויים כגון: הפקדות לקופות גמל, לביטוח חיים, לקרן השתלמות, תרומות למוסד ציבורי, הוצאות החזקת קרוב משפחה במוסד וניכויים נוספים של נוכו במהלך השנה.

  4. נישום שמשכורותיו אינן קבועות ולא נערך לו במהלך השנה תיאום מס.

  5. עצמאי בעבר, שהיה לו הפסד מעסק או עצמאי הנדרש לשלם דמי ביטוח לאומי בגין שנים עברו.

  6. בני זוג אשר ביצעו חישוב מס מאוחד בגין הכנסותיהם, מאחר שהתקיימו לגביהם אחת מהחזקות בסעיף 66(ד) לפקודה.

  7. אי קבלת מלוא נקודות הזיכוי בעד נסיעה למקום העבודה, ילדים, חייל משוחרר, משפחה חד הורית, בגין תשלום מזונות, גרוש שנשא אישה אחרת ומשלם מזונות לאשתו לשעבר, החזקה של קרוב במוסד, נטולי יכולת, ילד לקוי למידה, תושב ביישוב ספר, סיום לימודי מקצוע / תואר אקדמי, זיכוי והקלות במס לעולה חדש ו/או תושב חוזר ותיק ו/או תושב חוזר ועוד.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page