top of page

מדוע נדרשת הערכת שווי

בשוק הון יעיל מחירי המניות של החברות משקף באופן מהימן את שווים הכלכלי, ולכאורה לא נדרש לבצע הערכת שווי על מנת לקבל את ערכה של החברה.

אך כידוע מחירי המניות מושפעים לעיתים גם מגורמים אקסוגניים אחרים, אשר לא בהכרח באים לידי ביטוי בשווי המניה/חברה או שלחילופין אינם משתקפים בה. מעבר לכך, נשאלת השאלה כיצד ניתן לדעת את שוויה של חברה אשר מניותיה אינן נסחרות בבורסה ?

לאור האמור, ניתן לומר כי הערכת השווי נדרשת באחד מהמקרים הבאים :

  1. כאשר מדובר בחברות פרטיות, כמו מסעדות, חנויות אופנה, בתי קפה, פאבים ועוד, אשר קשה מאד להעריך את שווים כיוון שאינן נסחרות בבורסה.

  2. חברות הציבוריות המבקשות הערכות שווי לחברות קשורות שבהן ביצעו השקעה, לצורך מימוש (Exit) או לצורכי דיווח למשקיעים ולרשויות המס.

  3. לצורך הערכת פרמיית/שווי השליטה – מחירי המניות בחברות ציבוריות אינן משקפות את מרכיב שווי השליטה, המיוחס לעובדה שמניות אלה, מעבר לערכם השקלי, מקנות לבעליהן זכות שליטה בחברה וקביעה של אופן פעילותה. ברור לכל כי רכישה של 2% מחברה פלונית אשר תגדיל את אחזקתנו משיעור של 49% של 51% (ובכך תקנה לנו שליטה באותה חברה), תדרוש מחיר גבוה יותר מאשר רכישת 2% מהמניות אשר תגדיל את אחזקתנו מ – 80% ל – 82% (כלומר שהשליטה בחברה הייתה קיימת עוד קודם).


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page