top of page

מדוע נדרשת תוכנית עסקית

התוכנית העסקית מהווה מעין מדריך למשקיע,בנק או כל גורם אחר אודות התחזית להתפתחות העסק מיום ההקמה ועד לשלבים המאוחרים של העסק. התוכנית העסקית נדרשת בדרך כלל לצורך אחת מהסיבות הבאות :

א. קבלת אשראי מבנקים

כידוע בכל עסק/חברה אשר נשענת על הון זר (הלוואות), הבנק מהווה מעין שותף של העסק אשר מקבל את חלקו ברווחי החברה בצורת הריבית שהוא גובה על האשראי שניתן. הריבית הנקבעת ע"י הבנק מושפעת לרוב משני פרמטרים :

  1. ריבית חסרת הסיכון הקיימת במשק – ככל שריבית בנק ישראל נמוכה יותר, כך הריבית על האשראי יהיה נמוך יותר.

  2. פרמיית הסיכון הנדרשת - ככל שהחברה מסוכנת יותר ואי הודאות לגבי יכולת החזר החוב שלה גבוה יותר, כך פרמיית הסיכון תהיה גבוהה יותר וכפועל יוצא גם הריבית הנדרשת.

התוכנית העסקית אינה יכולה להשפיע כמובן על הריבית במשק, אך היא בהחלט יכולה להשפיע על פרמיית הסיכון הנדרשת : תוכנית עסקית טובה בוחנת את הסיכוי מול הסיכון הקיים בעסק, ובכך מפחיתה ככל שניתן את אי הודאות הקיימת בעסק, כך שבסופו של דבר הריבית על האשראי שהבנק דורש נמוכה יותר. בנוסף התוכנית העסקית מפרטת את סכום הכסף לו יזדקק העסק לצורכי השקעה, תוך פירוט בין השקעת הבעלים (הון עצמי) לאשראי מגורמים חיצוניים (הון זר)

ב. גיוס משקיעים/שותפים עסקיים

כשם שניתן להבין גם מתוכנית ה"כרישים" המשודרת בערוץ 10, נדיר שנמצא משקיע פוטנציאלי אשר יבצע השקעה בעסק מבלי שבחן את התוכנית העסקית שלה. האופן שבו עסק/חברה מחליט להכניס משקיעים חדשים לעסק יכול להיעשות בשתי דרכים :

  1. הזרמת מזומנים לחברה : דהיינו, הכסף שהמשקיע ישלם בעבור קבלת אחוזי ההחזקה יועבר ישירות לקופת העסק/החברה והיא תשתמש בו לצרוך הפעילות השוטפת, כך שההון העצמי של העסק/חברה יגדל.

  2. הזרמת הון לבעלים עצמם – Exit : בעלי העסק/חברה ימכרו חלק מהעסק/חברה ויקבלו את התמורה לחשבונם הפרטי, מבלי שההון העצמי של החברה ישתנה.

התוכנית העסקית צריכה לתת מענה למשתנים בתחום המאקרו כגון : התפתחויות ענפיות, התפתחויות מאקרו כלכליות והתייחסות למתחרים ולתחרות הצפויים לעסק/חברה, ובד בבד גם לענות על שאלות כמו האם העסק רווחי, מתי החברה צפויה לעבור לרווח לראשונה (יותר מ – 50% מהעסקים החדשים מציגים הפסדים בשנה- שנתיים הראשונות לפעילותם), ומתי צפוי המשקיע להחזיר את כספו בגין השקעתו בעסק/חברה.

יש לזכור כי כל תוכנית עסקית מבוססת בעיקרה על אומדנים והערכות והיא אינה מהווה מדע מדויק. למרות האמור, היא מהווה את כלי המכירה הטוב ביותר לצורך גיוס משקיעים בעסק.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page