top of page

מיסוי בינלאומי

בעקבות התפשטות הגלובליזציה בכלכלה העולמית ופעילות בינלאומית חוצה גבולות, הפך בשנים האחרונות תחום המיסוי הבינלאומי לאחד הגורמים המשמעותיים ביותר בכלכלה המודרנית. עסקאות רבות בעולם ובישראל הן בעלות היבטי מיסוי בינלאומיים רבים. לישראלים רבים פעילות מעבר לים ומספרם הולך וגדל עם השנים.

הרחבת מעגל ההכנסות החייבות בידי תושב ישראל

במסגרת הרפורמה הורחב מעגל ההכנסות החייבות בידי תושב ישראל על ידי מעבר משיטת המיסוי הטריטוריאלית לשיטת המיסוי הפרסונלית, על פיה ימוסה תושב ישראל על כלל הכנסותיו, ללא אבחנה בין אלה המופקות בישראל לבין אלה המופקות מחוץ לישראל, וזאת ללא קשר לשאלה האם התקבלו בישראל, כך שבוטלה עילת החיוב במס מכוח "נתקבלה לראשונה בישראל".

החל מיום 1 בינואר 2003, במסגרת ההכנסות החייבות בידי נישום תושב ישראל, תכללנה, בין השאר הכנסות פסיביות נוספות מריבית, דיבידנד,דמי שכירות וכיוצ"ב וכן הכנסות עסקיות מסוימות מחו"ל בין אם נתקבלו, או שלא נתקבלו, בישראל.

כללי מקור לקביעת מקום הפקת ההכנסה

עם המעבר לשיטת מיסוי פרסונלית, יינתן זיכוי בגין מס ששולם בחו"ל בידי תושב ישראל רק אם אותה הכנסה נחשבת כהכנסה שמקום הפקתה הוא מחוץ לישראל.

לגבי תושבי חוץ, הכנסה של תושב חוץ תמוסה בישראל רק אם מקום הפקתה או צמיחתה הוא בישראל.

ראוי לציין, כי חשיבות הכללים לגבי תושב ישראל היא בעיקר לעניין הזיכוי ממס זר ולגבי תושב חוץ היא בעיקר לעניין זכות המיסוי של ישראל.

שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

ככלל, שיעורי המס החלים לגבי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל הם שיעורי המס הרגילים הקבועים בסעיפים 121 (לגבי יחיד) ו-126 (לגבי חבר בני אדם), למעט מקרים שנקבע לגביהם אחרת.

לדוגמא הכנסות משכירות מקרקעין בחו"ל חייב במס בכל מקרה (בכפוף לאמנות למניעת כפל מס), אולם ליחיד תינתן האפשרות לחיוב בשיעור מס מוגבל של 15% בשל הכנסה זו שאינה הכנסה עסקית, בניכוי פחת, ללא התרת הוצאות אחרות, קיזוז הפסדים, פטור או זיכוי.

הגדרת "תושב ישראל" או "תושב"

(א) לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולעניין זה יחולו הוראות אלה:

(1) לשם קביעת מקום "מרכז החיים" של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים הכלכליים והחברתיים ובהם בין השאר:

 1. מקום ביתו הקבוע;

 2. מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

 3. מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

 4. מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

 5. מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

(2) חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל – (א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

(ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ושנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

לעניין פסקה זו, "יום" – לרבות חלק מיום;

(3) החזקה שבפסקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;

(4) בנוסף, הוקנתה לשר האוצר סמכות לקבוע תנאים לפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי האמור לעיל, כתושב ישראל בנסיבות מסוימות (ראה הגדרת תושב ישראל בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה).

(ב) לגבי חבר בני אדם – חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה:

 1. הוא התאגד בישראל;

 2. השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל;

"תושב חוץ"- מי שאינו תושב ישראל.

להלן עיקר השירותים המוצעים ע"י משרדנו:

 • ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים (תושבות ורילוקיישן).

 • הגשת דוחות מס בארץ ובחו"ל.

 • ייעוץ בנושא מניעת כפל מס בארץ ובחו"ל.

 • ליווי עסקאות בינלאומיות.

 • ייעוץ וליווי בהגשת הצעות לפרה-רולינג.


Follow Us
 • Facebook Social Icon
bottom of page