top of page

מי הם צרכני הדוחות הכספיים

מי הם צרכני הדוחות הכספיים

הסיבות להתעניינות מצד צרכני הדוחות הכספיים אודות המידע המתקבל מהניתוח הפיננסי של הדוחות הכספיים משתנה בדרך כלל ביחס לכל גורם:

  1. משקיעים – מתעניינים בעיקר במצב החברה לצורך בחינת האטרקטיביות של ההשקעה בחברה/מניות.

  2. לקוחות וספקים – מעוניינים בדיווח הפיננסי על מנת לבדוק האם החברה שממנה היא רוכשת/קונה סחורה הינה חברה יציבה ואינה נתונה לסכנה של פשיטת רגל בעתיד הנראה לעין.

  3. בנקים ונושי החברה – מתעניינים ביכולת הפירעון של הפירמה לצורך העמדת אשראי.

  4. רשויות המס – "השותף השקט" בכל עסק ועסק הינם רשויות המס והגופים הנלווים אליהם, קרי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף ועוד. אותם רשויות לוקחות חלק ברווחי החברה ולכן מעוניינות בתוצאות הכספיות.

  5. עובדים – במקומות עבודה רבים זכאותם של העובדים לשכר הינה נגזרת של התוצאות הכספיות של החברה, אם דרך אופציות אשר דיווח כספי מצוין אמור להעלות את מחיר המניה (ובכך להעלות את מחיר האופציה) ואם דרך העלאת השכר כאשר הוא פועל יוצא של רווחיות החברה (כמו למשל בונוס בגובה שיעור 0.5% מהרווח). בנוסף, ע"פ התוצאות הכספיות של החברה יכולים העובדים להחליט כי כדאי להם לקנות מניות ולהפוך לשותפים בחברה בהם הם מועסקים כשכירים.

  6. מנהלי החברה – משתמשים בדוחות לצורך ניתוח פנימי של עמידה ביעדי החברה ועזרה בקבלת החלטות.

  7. חברות מתחרות – הדיווח עשוי להצביע על מחזור המכירות של החברה שיעורי הרווח, רמת המינוף, שיעור הריבית על האשראי שהחברה מקבלת מהבנקים, ימי האשראי הממוצעים הניתנים/מתקבלים מהלקוחות/ספקים ועוד.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page