top of page

מלאי

תקן בינלאומי מס' 2 IAS - מלאי

תקן בינלאומי מס' 2 קובע כי העלויות שיחשבו כחלק מעלות המלאי יכללו את עלות רכישת המלאי וכן עלויות אחרות שנדרשו לצורך הבאת המלאי למפעלי החברה.

לגבי הפרשי שער הרי שלהבדיל מהתקינה המקומית, התקינה הבינלאומית לא מתירה להוסיף לעלות המלאי הפרשי שער בגין מטבע חוץ, והם יזקפו לדוח רווח והפסד.

חברה תציג את יתרות המלאי ע"פ הנמוך מבין עלות המלאי למחיר המימוש שלו, כאשר עלות המלאי תחושב ע"פ שיטת FIFO (נכנס ראשון, יצא ראשון – first in, first out) או בשיטת ממוצע משוקלל. ע"פ התקינה הבינלאומית, ולהבדיל מהתקינה הישראלית, נאסר על שימוש בשיטת LIFO (נכנס אחרון, יצא ראשון, last in, first out).

התקן מסייג הצגת עלות או מחיר מימוש כנמוך מביניהם במידה ומדובר במלאי חומרי גלם, המוחזק בכמויות סבירות ואשר המוצר המוגמר צפוי להימכר בסכום העלות או בסכום הגבוה מהעלות. במצב זה יש להמשיך ולהציג את מלאי חומר הגלם ע"פ עלותו אפילו שמחיר המימוש נמוך יותר. כמובן שבמידה והירידה במחיר המוצרים מצביעה על כך שעלות המוצרים המוגמרים תהיה גם כן גבוהה משווי המימוש נטו, אזי מלאי החומרים יוצג לפי שווי המימוש הנמוך מהעלות.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page