top of page

נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בלתי מוחשיים

בעידן החדש קיימים מצבים רבים בהם עיקר השווי של הפירמה נובע מנכסים בלתי מוחשיים, כגון פטנטים ידע ומותגים. נכסים בלתי מוחשיים כוללים בין היתר :

 1. נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לשיווק, כגון סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, סימנים קולקטיביים, סימני אישור, שמות דומיין והסכמי אי תחרות.

 2. נכסים בלתי מוחשיים הקשורים ללקוחות, כגון רשימת לקוחות, צבר הזמנות, חוזים עם לקוחות וקשרי לקוחות לא חוזיים.

 3. נכסים בלתי מוחשיים מבוססי חוזים, כגון רישוי ותמלוגים, הסכמי זיכיון וזכויות שימוש.

 4. נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לטכנולוגיה, כגון טכנולוגית ליבה, טכנולוגיה בתהליכי מחקר ופיתוח וידע נרכש.

 5. נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לאומנות.

בקביעת השווי ההוגן של כל אחד מהנכסים הבלתי מוחשיים יש להתחשב בגורמים הספציפיים לכל נכס, כולל:

 1. התועלת הכלכלית או הכספית למתחרה בענף (תזרים ההכנסות או החיסכון בהוצאות המיוחסים לנכסים הבלתי מוחשיים).

 2. המאפיינים והשימושים של הנכסים הבלתי מוחשיים.

 3. יתרת החיים הכלכליים.

 4. קצב ההתיישנות הפונקציונאלית או הכלכלית של כל אחד מן הנכסים הבלתי מוחשיים.

 5. הסיכון היחסי ואי הוודאות הכרוכים בהשקעה בנכסים הבלתי מוחשיים.

זיהוי נכס בתי מוחשי

ע"פ ההגדרה בתקן נכס בלתי מוחשי הינו נכס לא כספי ניתן לזיהוי וחסר מהות פיזית .הגדרת נכס בלתי מוחשי דורשת שנכס כאמור יהיה ניתן לזיהוי בכדי להפרידו מהמוניטין.

קריטריון יכולת הזיהוי בהגדרה מתקיים כאשר יש עמידה באחד משני התנאים הבאים :

 1. הנכס ניתן להפרדה - ניתן להפריד אותו או לפצל אותו מהישות וניתן למכור אותו, להעביר אותו, להעניק רישיון לשימוש בו, להשכיר אותו או להחליפו, בנפרד או יחד עם חוזה קשור, נכס קשור או התחייבות קשורה.

 2. הנכס נובע מזכויות חוזיות או זכויות משפטיות אחרות מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות להעברה או ניתנות להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות.

תקן 20 - הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת רכישה של חברה מוחזקת :

תקן 20 קובע שיש לייחס את מחיר הרכישה אשר שולם על ידי הישות הרוכשת לנכסים המזוהים ולהתחייבויות המזוהות שנרכשו, וזאת בהתאם לשוויים ההוגן, כאשר יתרת הנכסים שלא מיוחסת תיחשב כמוניטין. כחלק מתהליך הקצאת מחיר הרכישה, על החברה הרוכשת לזהות את כל הנכסים וההתחייבויות הקיימים בישות הנרכשת וזאת אף אם נכסים אלה לא נרשמו בדוחותיה הכספיים של החברה הנרכשת. תקן 30 כאמור מגדיר שווי הוגן של נכס כסכום שבו ניתן להחליף נכס זה בעסקה בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, שאינם קשורים הפועלים בצורה מושכלת.

אחת המטרות הלא מוצהרות של תקן ישראלי 20 ותקן בינלאומי 3, היתה לפרוט ככל האפשר את נכס המוניטין לנכסים בלתי מוחשיים מזוהים כדוגמת בסיס לקוחות, סימני מסחר, זיכיונות, מאגרי ידע ועוד. מחקרים מראים כי 59% מסך עודף העלות שהוקצה ברכישה הוקצה למוניטין,והיתרה הוקצתה לנכסים הבלתי מוחשיים האחרים. בסופו של דבר, גם לאחר החלת התקן החדש, רוב עודפי עלויות הרכישה עדיין מוסברים על ידי מוניטין ולא באמצעות נכסים הבלתי מוחשיים המוגדרים.

הנכסים הבלתי מוחשיים הנפוצים ביותר הם בסיס לקוחות, מותג וטכנולוגיה לסוגיה.

מותג

מותג הינו כלי המבדיל בין מוצר החברה למוצר של החברות המתחרות ובמקביל להיותו כלי מבדל, הוא מהווה גורם מקשר בין הלקוח לחברה.

הערכת שווי מותגים מהווה כיום חלק בלתי נפרד מעולם הפרקטיקה החשבונאית-כלכלית. הצורך בהערכה כלכלית של נכסים בלתי מוחשיים על פי התקינה החשבונאית הביא ליצירת פרקטיקה ענפה של הערכת שווי מותגים..

יש לזכור כי ככל הערכת שווי אחרת, כאשר המותג הינו נכס מפתח לחברה ובעל ערך מהותי (במיוחד בתחום מוצרי הצריכה ההמוניים) יש להשתמש במספר שיטות על מנת להעריך את שווי המותג.

 1. להלן 10 המותגים השווים ביותר בעולם נכון לשנת 2007 :

מיקום

שם המותג

שווי מותג (מיליוני $)

1

קוקה קולה

65,324

2

מיקרוסופט

58,709

3

IBM

57,091

4

GE

51,569

5

נוקיה

33,969

6

טויוטה

32,070

7

אינטל

30,954

8

מקדונלד'ס

29,398

9

דיסני

29,210

10

מרצדס בנץ

23,568

מקור : ביזנסוויק

 1. להלן 10 המותגים השווים ביותר בישראל נכון לסוף שנת 2006:

מיקום

שם המותג

שווי מותג (מיליוני ₪)

1

קוקה קולה

2,307

2

אורנג'

1,998

3

מיקרוסופט

1,851

4

סלקום

1,516

5

IBM

1,482

6

HP

1,330

7

מרלבורו

1,092

8

אינטל

1,063

9

בנק הפועלים

1,004

10

בנק לאומי

875


Follow Us
 • Facebook Social Icon
bottom of page