top of page

רווח מייצג

רווח מייצג

רווח מייצג הינו הרווח "האמיתי" של החברה ללא התחשבות בהכנסות/הוצאות חד פעמיות, הפרשות חשבונאיות לא מייצגות, או שינויים קיצוניים שלא אמורים לשרור לאורך זמן.

נהוג לבחון את הרווחיות שנה-שנתיים אחורה, על מנת לבחון את קו התפתחות הרווח הכללי, וממנו להסיק בעצם מהו הרווח המייצג .

לסיכום ניתן לומר כי הרווח המייצג הינו הרווח החשבונאי ע"פ דוח רווח והפסד בכפוף לשינויים הבאים:

  1. תיקון העבר - נטרול סעיפים מיוחדים שהיו בעבר, אך לא צפויים להיות בעתיד.

  2. שילוב תחזיות לעתיד.

דוגמא

להלן נתונים לשנת 2007 :

  1. רווח לפני מס 3,800 אלפי ₪.

  2. לחברה תיק השקעות בסכום של 5,000 אלפי ₪. בשנת 2007 התשואה על תיק ההשקעות עמדה על 8%. התשואה הסבירה על תיק השקעות מסוג זה היא 5%.

  3. החברה מכרה השנה ציוד שעלותו המופחתת ליום המכירה עמדה על 5,300 אלפי ₪ תמורת 5,000 אלפי ₪ בלבד.

  4. בסעיף עלות המכירות כלולה הנחה חד פעמית מספק בגין פיצוי על איחור במסירת הסחורה לחברה בסך 200 אלפי ₪.

  5. לחברה הלוואה לז"א בסך 3,000 אלפי ₪ שנתקבלה מבעל מניות בריבית שנתית של 5%. הריבית המקובלת בשוק בגין הלוואות דומות הינה 9% לשנה.

  6. שיעור המס הקיים 30%.

פתרון

רווח לפני מס ע"פ דוח רווח והפסד 3,800

עליית ערך ניירות ערך (150) = (8%-5%) * 5,000 הפסד הון ממכירת ציוד 300

הנחה מספק (200)

הלוואה מבעל מניות (120) = (9%-5%) * 3,000

3,630

*

(T-1) 70%

רווח מייצג 2,541


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page