top of page

החזרי מס משוק ההון

בעקבות הרפורמה במס הכנסה הוטל מס על רווחי הון ממכירת ניירות ערך בבורסה. ע"פ הוראות מס הכנסה הבנק או הברוקר מבצעים ניכוי מס במקור בגין מכירת נייר הערך במהלך השנה.

אך במרבית המקרים אין התייחסות לנושא קיזוז ההפסדים מצד הברוקר או הבנק.

השנה לאור ההפסדים הכבדים בשוק ההון, ראוי לשים לב לנושא קיזוז הפסדים מניירות ערך.

  1. מכירה אשר בוצעה עד ליום 31 בדצמבר 2005 וההפסד בגינה טרם קוזז, קיזוז הפסד הון המועבר כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך (סחיר או לא סחיר) וכן כנגד ריבית או דיבידנד, ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%.

  2. מכירה החל מיום 1 בינואר 2006: בשנת המכירה, קיזוז הפסד הון שוטף כנגד רווח הון כלשהו (לרבות מנכס לא סחיר) וגם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל אותו נייר ערך או נייר ערך אחר (סחיר או לא סחיר) ובלבד ששיעור המס אינו עולה על 25%.

  3. קיזוז הפסד הון המועבר כנגד רווח הון כלשהו (לרבות מנכס לא סחיר).

ראוי לציין, כי הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל (לרבות נייר ערך זר) ושאילו היה רווח היה מתחייב במס בישראל, יהא ניתן לקיזוז כנגד רווח הון מחוץ לישראל.

עוד יצוין כי הואיל והפסד (רווח) הון מוכר רק על בסיס מימוש. יחיד המחזיק בניירות ערך שטמון בהם הפסד, ומנגד יש לו רווח הון ו/או ריבית או דיבידנד, מומלץ לשקול למכור את ניירות הערך עד תום שנת המס ולקזז את ההפסד בגינם כנגד אותם מקורות.

קיימות אפשרויות נוספות לקיזוז הפסדים כגון חלוקת דיבידנד לבעלי שליטה בחברות, מכירת נדל"ן או נכסים אחרים החייבים בשיעורי מס גבוהים.

אם השקעת בבורסה משנת 2003 ואילך, סיכוי גדול שמגיע לך החזר מס מאגף מס הכנסה.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page