top of page

יחסים פיננסים

יחסים פיננסיים

היחסים הפיננסיים הינם כלי ניתוח פשוט ויעיל, אשר מבוססים על ניתוח העבר ומהווים כלי עזר נוסף לצורך הבנת מצבה הכספי של החברה.

יחסי הניתוח הפיננסי הנם מרכיב חשוב בבחינת מצב החברה לצורך ניתוח המגמות השונות בפעילותה, תוך מדידה והערכה של איתנותה ויעילותה הכלכלית של החברה. כידוע, התוצאות הכספיות מושתתות על עקרונות חשבונאיים מקובלים, העלולים להיות מוטים לעיתים למניפולציות מצד מנהלי החברה, ולכן לאו דווקא מעידים על מצב הכלכלי האמיתי של החברה. לאור האמור בעת ניתוח מצב החברה, יש לתרגם את הנתונים המספריים היבשים למהותם הכלכלית.

ניתוח הדוחות הכספיים מתחלק בדרך כלל – 2 חלקים : ניתוח פנימי וניתוח חיצוני, כאשר בעוד הניתוח הפנימי הינו לצרכי ההנהלה ושם דגש על הרווחיות והיעילות של החברה, הרי שניתוח חיצוני הינו עבור נושים ונותני שירותים לחברה והוא שם דגש בעיקר על האיתנות והנזילות של החברה.

ליחסים הפיננסיים לרוב אין משמעות בפני עצמם, אלא רק בהשוואה לנקודות השוואה הרלוונטית להם, כמו לדוגמא השוואת יחס פיננסי של חברה מסוימת אל מול יחס פיננסי של חברות אחרות מאותו בענף.

למרות האמור, יש לזכור כי היחסים הפיננסים בלבד, אינם מספיקים לניתוח מלא אודות מצבה הפיננסי של החברה, ויש לשלבם עם ניתוחים אחרים, כמו ניתוח דוח תזרים, ניתוח S.W.O.T , ניתוח הסביבה העסקית, ניתוח מיקומה של החברה בענף, ניתוח של מצב הענף בו פועלת החברה והצפי לעתיד וניתוח של מצב המשק בכללותו.

את היחסים הפיננסיים נהוג לחלק – 4 קבוצות :

1.יחסי נזילות

2.יחסי איתנות פיננסית

3.יחסי רווחיות

4.יחסי יעילות תפעולית

1.יחסי נזילות

נזילות מעידה על יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה ולהתמודד עם לחצים פיננסיים בלתי צפויים בטווח הקצר (עד שנה).

הצורך לפרוע התחייבויות נוצר בד"כ בעת משבר. החברה מוצאת את עצמה במצב שבו היא צריכה לפרוע את התחייבויותיה מיידית. באותה עת נשאלת השאלה האם יש לה מקורות, דהיינו נכסים/רכוש שוטף.

לאור האמור, ניתן לומר כי ביחסי הנזילות ניתן ללמוד על היכולת של החברה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות. לצורך כך, נהוג לבחון 3 פרמטרים : יחס שוטף, יחס מהיר ורמת נזילות מיידית.

יחס שוטף מתייחס לכל הרכוש השוטף כרזרבה למקרה של פירעון התחייבות.

יחס מהיר מתייחס לכל הרכוש השוטף למעט מלאי, דהיינו רכוש שקל יותר לפרוע.

רמת נזילות מיידית מתייחסת רק למזומנים והשקעות לזמן קצר, אשר קל מאוד לממשם על מנת לפרוע התחייבויות בטווח קצר.

א.היחס השוטף (Current Ratio)

סה"כ נכסים/רכוש שוטף

-----------------------------

סה"כ התחייבויות שוטפות

ב.היחס המהיר (Quick Ratio)

סה"כ נכסים/רכוש שוטף בניכוי מלאי

-----------------------------------------

סה"כ התחייבויות שוטפות

ג.רמת נזילות מיידית (Cash Position)

מזומנים ושווי מזומנים + ני"ע סחירים

------------------------------------------

סה"כ התחייבויות שוטפות

2.יחסי איתנות פיננסית

איתנות פיננסית מעידה על חוסנה של החברה. כידוע, הון של החברה מורכב מהון עצמי שהינו ההון שהבעלים השקיעו בחברה בתוספת יתרת הרווח הקיימת, ומהון זר שהינו ההון שהחברה הלוותה מגורמים חיצוניים, ואשר היא תצטרך להחזיר בעתיד. המינוף הפיננסי מעיד על היחס בין ההון הזר להון העצמי, כאשר חברה שמשתמשת רק בהון עצמי המנוף הפיננסי שלה עומד על אפס. יחס בין ההון הזר להון העצמי גדול מ – 1 והון עצמי מסה"כ המאזן קטן מ – 0.5 מעידים על כך שהחברה פחות איתנה, נשענת על הון זר דהיינו : לא יכולה לפרוע את כל התחייבויותיה מהונה העצמי במידה ותידרש. מיחס זה ניתן ללמוד גם האם החברה ממונפת כלומר : האם היא מנצלת הון זר על מנת להתפתח.

ככל שחברה משתמשת יותר בהון זר – המנוף הפיננסי עולה אך החברה הופכת למסוכנת יותר. אם זאת יש לומר כי מנוף פיננסי נמוך מדי מעיד בדרך כלל על חברה לא דינמית ולא מתפתחת.

לצורך בחינת איתנותה הפיננסית של החברה נהוג לבחון את הפרמטרים הבאים :

א.מינוף הפיננסי (Financial Leverage)

הון זר

----------

הון עצמי

ב.הון זר ביחס לסה"כ המאזן (Debt to total assets)

סה"כ התחייבויות

--------------------

סה"כ מאזן

ג.הון עצמי ביחס לסה"כ מאזן (Equity to total assets)

הון עצמי

------------

סה"כ מאזן

3.יחסי רווחיות

בטווח הארוך המדד החשוב לקיומו של עסק הוא רווחיות. יתכן שחברה תפסיד בשנה מסוימת אך עדיין אין זה אומר שאין לה היכולת להרוויח. יחסי הרווחיות מהווים בעצם מדד ליכולת החברה להרוויח בהווה ובעתיד, ומטרתם להראות את מרווח הביטחון של החברה ואת יכולת ההתמודדות שלה בטווח הארוך.

קיימים מדדים רבים לצורך בחינת רווחיות החברה, כאשר כל מדד בוחן פרמטר אחר :

 • שיעור הרווח הנקי (רווח נקי מסך המכירות) מלמד על הרווח של החברה מכל שקל של מכירות לאחר ששילמה את ההוצאות.

 • מכירות ביחס להון עצמי משוקלל וכן רווח תפעולי ביחס להון עצמי משוקלל מלמדים על התשואה לבעלי המניות.

 • רווח ביחס למאזן/סך נכסים הינו מדד של יעילות. מדד גבוה מעיד על יעילות גבוהה יותר. החברה מצליחה להפיק מנכסיה יותר רווח.

 • רווח למניה מראה מה הרווח של החברה על כל מניה - אין מדובר ביחס פיננסי אלא ביחס חשבונאי.

 • רווח ביחס להון העצמי מעיד מהי התשואה על ההשקעה של כל שקל בחברה.

יחסי הרווחיות מהווים את אחד הכלים העיקריים לצורך ניתוח מצב החברה, וזאת כיוון שחברה ללא יכולת להרוויח לא תשרוד לאורך זמן. בישראל רצוי להשתמש ברווח שלפני מס משום שהוצאות המסים הן מורכבות . כמו כן, רצוי לבדוק מהו הרווח המייצג של החברה, דהיינו לנטרל סעיפים חד פעמיים שלאו דווקא מצביעים על פעילותה השוטפת של החברה.

לצורך בחינת הרווחיות של החברה נהוג לבחון בין היתר את הפרמטרים הבאים :

 1. שיעור רווח גולמי (Gross Margin)

רווח גולמי

------------

מכירות

 1. שיעור רווח תפעולי (EBIT)

רווח תפעולי

-------------

מכירות

 1. שיעור רווח נקי (Profit Margin)

רווח נקי

---------

מכירות

 1. התשואה להון (Return On Equity)

רווח נקי

---------

הון עצמי

 1. תשואה על הנכסים (Return on Assets)

רווח נקי

--------------

סה"כ נכסים

 1. רווח למניה (Earning Per Share)

רווח נקי

-----------------------

מספר מניות (משוקלל)

4.יחסי יעילות תפעולית

יחסי היעילות התפעולית הינם יחסים הבודקים את היכולת של הפירמה לנצל את המשאבים שלה, דהיינו מה מידת ניצול הנכסים של החברה :

 • מחזור חייבים/לקוחות ביחס לסך החייבים/לקוחות מעיד כמה פעמים בתקופה (בכמה מחזורים לאורך התקופה) התחדשו החייבים/לקוחות.

 • ימי חייבים/לקוחות מעיד על מספר הימים בממוצע שלוקח לחברה לגבות את החובות שלה.

 • מחזור מלאי (עלות המכירות) ביחס למלאי מעיד על כמות הפעמים בשנה שבה מתחדש המלאי. היחס מגלם בפועל את מספר הפעמים בשנה בהן נמכר מלאי החברה ללקוחות (ללא מרכיב הרווח).

 • ימי אחזקת מלאי מעיד על מספר הימים בממוצע שלוקח לחברה למכור את המלאי שלה.

 • ימי ספקים מעיד על מספר הימים בממוצע שבו החברה מצליחה למשוך את ספקיה עד לתשלום החובות.

 1. ימי לקוחות/חייבים

י.ס לקוחות + י.פ לקוחות

365 * ---------------------------

מכירות השנה

ימי לקוחות הנו יחס פיננסי האומד את תקופת הזמן הממוצעת ממועד רישום ההכנסה למועד גביית המזומן מהלקוח. נוהגים לחשבו על ידי חלוקת יתרת הלקוחות/חייבים בסכום המכירות בשנה והכפלת התוצאה במספר הימים בשנה.

יחס זה יחשוף הידרדרות או שיפור בפירעון חובות הלקוחות, מה שמעיד בין היתר על חוסנה של החברה. כל חברה תשאף שיחס זה יהיה נמוך ככל שניתן, כלומר שלא יעבור זמן רב בין מועד המכירה לתקבול במזומן.

חישוב יחס מחזור הלקוחות מבוצע באמצעות חלוקת ממוצע יתרת חוב הלקוחות במשך השנה כולה בסך המכירות של החברה באותה שנה ובהכפלת מספר הימים בשנה. כעיקרון גידול בימי הלקוחות מהווה סימן אזהרה לצניחה מתקרבת של ההכנסות, זאת מכיוון שהקדמת הכנסות או רישומן בסכום העולה על מה שהלקוח צפוי לשלם בסופו של יום, באה על חשבון העתיד – והכנסות לא ניתן לנפח לעד.

הערה : במידה ובוחנים רבעון ולא שנה אזי מכפילים כפול מספר הימים ברבעון.

 1. מחזור מלאי

עלות המכר

--------------------

מלאי ממוצע

 1. ימי אחזקת מלאי

י.ס מלאי + י.פ מלאי

365 * ---------------------------

עלות המכר

יחס המלאי מלמדנו על גודל המלאי בחברה בתקופות שונות ומאפשר לנו לערוך השוואות עם חברות מקבילות בענף. ככלל, ניתן לומר כי יחס גבוה פירושו לא פעם כי מצב המלאי השתפר ופחתה החשיפה לסיכונים היכולים להיווצר עקב שינויים בביקוש, בטעם או אף מירידת מחירים. מנגד, יכול להיות בכך רמז לתקלות בייצור או במכירות. מעבר לסוגיית היחס, יתרת מלאי גבוהה יכולה לרמוז על ניהול לקוי של המלאי, על החלטה על שווי מלאי שמרני למחיר הסגירה של המלאי או על העדר ומחסור במלאי למכירות עתידיות. עקב כך אין לקבוע באופן גורף כי תמיד יחס מחזור מלאי גבוה הוא חיובי לכשעצמו. לסיכום, יש לזכור כי מחד החברה נדרשת לכמות מלאי מסוימת על מנת להמשיך ולתפקד מבלי ליצור חוסר ללקוחות, אך מאידך אחזקת מלאי כרוכה בעלויות לא מבוטלות, קרי אחסנה, ביטוח, מימון ועוד. לאור זאת על מנתח החברה לבחון את הסיבה לשינוי שחל בכמות המלאי : האם הגידול במחזור מלאי מעיד על יעילות של החברה כתוצאה מהצטיידות של מלאי המוסברת בצפי למכירות גבוהות יותר בעתיד או שמא מדובר במלאי עודף של החברה אשר אותו היא אינה מצליחה למכור ללקוחות כפי שהייתה עושה בעבר.

 1. ימי ספקים

י.ס ספקים + י.פ ספקים

365 * ---------------------------

קניות השנה

ימי ספקים הנו יחס פיננסי האומד את תקופת הזמן הממוצעת ממועד רישום קניית הסחורה למועד התשלום במזומן לספק. מחזור ימי הספקים מחושב ע"י ממוצע יתרת חוב הספקים חלקי קניות החברה במהלך השנה, כפול מספר הימים בשנה. בכך נתקבל מספר ימי האשראי בממוצע, שמקבלת החברה מספקיה.

כל חברה תשאף לשלם לספקיה בתאריך הרחוק ביותר האפשרי ובכך זה יאפשר לחברה להרחיב את פעילותה, לחסוך בעלויות האשראי ולהעביר חלק מסיכון פעילות החברה לספקיה. יש לזכור כי ככל שהחברה תגלגל לאט יותר את מחזור הספקים כך יוטב מצבה המימוני בהיבט עלויות הריבית, זאת לאור העובדה כי מימון שנתקבל מספק לרוב אינו נושא ריבית, בעוד שמימון שהיה נתקבל מהמערכת הבנקאית לעולם יהיה נושא ריבית..

 1. היחסים הפיננסיים הקלאסיים מבוססים על הדוחות הכספיים. ככל שהאנליזה התפתחה והאנליסטים החלו להתמחות בתחומים אחרים החלו להתפתח יחסים פיננסיים שנקראים Off Balance Sheet כלומר, "מחוץ למאזן". הכוונה היא שהיחסים הפיננסים האלה מתבססים על נתונים שאינם מופיעים בדוחות הכספיים ובד"כ רלוונטיים לענפים מסוימים. לדוגמא: מדד מכירות/תפוקה לעובד, שיעור תפוסה בבתי מלון וכדומה.

רוב היחסים החדשים נכנסים למסגרת יחסי יעילות תפעולית.


Follow Us
 • Facebook Social Icon
bottom of page