top of page

מדד ההישרדות של אלטמן

מדד ההישרדות של אלטמן

מדד אלטמן הוא אחד ממדדי ההישרדות הנפוצות בארה"ב ובאירופה והוא מבוסס על 5 יחסים פיננסיים מרכזיים. המדד מאפשר לחזות מראש האם החברה מצויה ברמת סיכון גבוהה ועלולה להיקלע לקשיים בשנים הקרובות. לכל אחד מהיחסים ניתן משקל בהתאם לתרומתו היחסית ליציבות החברה. קביעת היחסים האמורים והמשקלות השונות אשר הוצמדו לכל יחס נבע מניתוח מאגר מידע רחב היקף אשר כלל את היחסים הפיננסים של אלפי חברות בשווקי ארה"ב.

אלטמן קבע את יכולת ההישרדות ע"פ התוצאות הבאות :

>Z 1.81 : סיכויי הישרדות של החברה אינם טובים.

1.81 > Z > 2.99 : החברה נמצאת בתחום האפור.

Z > 2.99 : החברה יציבה ובריאה.

דוגמא :

מפתחות (באלפי ₪)

הון חוזר

179,826

סה"כ נכסים

352,289

עודפים

154,943

רווח לפני ריבית ומס

57,863

שווי שוק

478,000

סה"כ התחייבויות

149,624

סה"כ מכירות

421,683

להלן התוצאות שהתקבלו בחברה פלונית:

מדד אלטמן

מקדם

נוסחא

מטרת היחס

תוצאה

X1

1.2

הון חוזר

היחס מבטא את נזילות החברה בטווח

0.61

סך נכסים

הקצר

X2

1.4

יתרת רווח

היחס מבטא את יתרת הרווחים

0.62

סך נכסים

מסך מקורות החברה (יציבות)

X3

3.3

EBIT - רווח לפני ריבית ומס

היחס מבטא את יעילות הפעלת נכסי

0.54

סך נכסים

החברה בנטרול המס והמנוף הפיננסי

X4

0.6

שווי שוק

היחס מבטא את האיתנות הפיננסית

1.92

סך התחייבויות

של החברה

X5

0.99

סך מכירות שנתיות

היחס מצביע על כושר היצור של נכסי

1.19

סך נכסים

החברה

סה"כ

4.87

ניתוח התוצאות :

ניתן לראות שחברה פלונית יציבה מאוד, היחס נכון לסוף שנת 2005 עומד על 4.87 ולכן אין סכנה לכך שהחברה תקלע לפשיטת רגל בעתיד הנראה לעין.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page