ניתוח אופקי ואנכי

July 14, 2017

ניתוח אופקי ואנכי

אחד התנאים הבסיסים להשוואה בין דו"חות כספיים הינו עריכת השוואה על בסיס עקרונות ומדדים דומים. את ניתוח השינויים שהתחוללו בחברה במהלך תקופה נהוג לבצע בעזרת שתי שיטות עיקריות: ניתוח אופקי וניתוח אנכי.

 

ניתוח אופקי

ניתוח אופקי יתמקד בשינויים המשקפים גידול או קיטון של אחוזים ביחס לשנים קודמות.

ניתוח אופקי מציג עבור כל אחד מסעיפי הדו"חות (מאזן ורווח והפסד) את מגמות הגידול או הקיטון בין השנים הן במונחים שקליים והן במונחי אחוזים.

בניתוח אופקי ניתנת האפשרות למנתחי הדו"חות הכספיים לאתר שינויים בביצועי החברה, אשר משפיעים או צפויים להשפיע בעתיד על מצבה הפיננסי ורווחיותה.

 

דוגמא לניתוח אופקי של דוח רווח והפסד :

 

 

 

 

2008

גידול מול שנה קודמת

2007

 

 ₪

מכירות

  5,155,787

23%

  4,177,783

עלות המכירות

  3,210,595

28%

  2,517,905

רווח גולמי

  1,945,192

17%

  1,659,878

הוצאות מכירה ושיווק

  1,213,119

15%

  1,051,474

הוצאות הנהלה וכלליות

     306,617

10%

     279,689

רווח מפעולות רגילות

     425,456

29%

     328,715

הוצאות מימון, נטו

       42,494

31%

       32,429

רווח אחרי מימון

     382,962

29%

     296,286

הכנסות/(הוצאות) אחרות, נטו

    153,826

-3981%

         3,964

רווח לפני מיסים על הכנסה

     536,788

84%

     292,322

מיסים על ההכנסה

     142,526

61%

       88,458

רווח נקי לשנה

     394,262

93%

     203,864

 

 

 

 

 

 

 

ניתוח אנכי 

בניתוח אנכי מוצג כל אחד מהנתונים הכספיים ביחס לסך הנכסים (מאזן) או ביחס לסך המכירות (דוח רווח והפסד):

עלות המכר, רווח תפעולי או כל סעיף אחר בדו"ח רווח והפסד, יופיע כשלצידו הסכום באחוזים שהוא מהווה מסך המכירות. דהיינו, הצבת כל אחד מסעיפי הדו"ח הכספי במונחי אחוזים כחלק מסך מכירות החברה.

מזומנים, מלאי, רכוש קבוע או כל סעיף אחר במאזן, יופיע כשלצידו הסכום באחוזים שהוא מהווה מסך המאזן (נכסים). דהיינו, הצבת כל אחד מסעיפי הדו"ח הכספי במונחי אחוזים כחלק מסך נכסי החברה.

 

דוגמא לניתוח אנכי של דוח רווח והפסד :

 

 

 

2008

אחוז מהמכירות

 

 ₪

מכירות

  5,155,787

100%

עלות המכירות

  3,210,595

62%

רווח גולמי

  1,945,192

38%

הוצאות מכירה ושיווק

  1,213,119

24%

הוצאות הנהלה וכלליות

     306,617

6%

רווח מפעולות רגילות

     425,456

8%

הוצאות מימון, נטו

       42,494

1%

רווח אחרי מימון

     382,962

7%

הכנסות/(הוצאות) אחרות, נטו

153,826

-3%

רווח לפני מיסים על הכנסה

     536,788

10%

מיסים על ההכנסה

     142,526

3%

רווח נקי לשנה

     394,262

8%

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon