top of page

נכסים פיננסים

נכסים פיננסיים – IAS 39

נכס פיננסי כולל את הרשימה הבאה :

 1. מזומנים

 2. מכשיר הוני של ישות אחרת (מניות, מניות בכורה, אופציות וכיוצ'ב)

 3. זכות חוזית לקבל מישות אחרת מזומנים או נכס פיננסי אחר (חובות לקוחות, הלוואות שניתנו, השקעה באג"ח וכיוצ'ב).

 4. זכות חוזית להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאליים עדיפים לישות (הכוונה לנגזרים שיסווגו כהתחייבות אצל הצד השני לחוזה, למשל חוזה אקדמה).

 5. חוזה אשר סילוקו עשוי להיות במכשירים הוניים של הישות עצמה.

הערה: 3 הסוגים האחרונים בהכרח יוצרים התחייבות פיננסית אצל הצד השני לחוזה.

נכסים אחרים שלא יכללו בהגדרת נכס פיננסי הם :

 1. הוצאות מראש

 2. מלאי

 3. רכוש קבוע

 4. מוניטין

 5. מקדמות לספקים

 6. מיסים נדחים

הוצאות מראש, הכנסות מראש ומקדמות לספקים מקנים זכות או מחויבות להעברת סחורות ושירותים ולא זכות לקבל מזומנים או נכס פיננסי אחר.

מסיים נדחים הינם נכסים או התחייבויות שאינם חוזיים.

התחייבות פיננסית כוללת את הרשימה הבאה:

 1. מחויבות חוזית למסור לישות אחרת מזומנים או נכס פיננסי אחר (ספקים, אג"ח שהונפקו, הלוואות שהתקבלו וכיוצ"ב).

 2. מחויבות חוזית להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאליים נחותים לישות (מתייחס לנגזרים).

 3. חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשירים הוניים של הישות.

התחייבויות אחרות שלא יכללו בהגדרת התחייבות פיננסיות הם :

 1. הכנסות מראש

 2. מקדמות מלקוחות

 3. מיסים נדחים

 4. הפרשה לאחריות

גילוי דעת 44 חל רק על ניירות ערך סחירים לגביהם מתקיימת האבחנה בין השקעה שוטפת לקבע. בכל נייר ערך שאינן סחירות מטפלים בדומה להשקעת קבע.

תקינה בינלאומי IAS 39 מכשירים פיננסיים הכרה ומדידה :

 1. נכסים פיננסיים בשווי הוגן (דרך דוח רווח והפסד)

 2. חייבים ויתרות חובה לקבל

 3. השקעות מוחזקות לפדיון

 4. נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 1. הקבוצה הראשונה מייצגת את אותם נכסים פיננסיים אשר מוחזקים למסחר, היא למעשה דומה במהותה לקבוצה שאנו מכנים השקעה שוטפת. יחד עם זאת צריך לציין שאין דרישה שהנכסים המסווגים בקבוצה זו יהיו סחירים. כמו כן, הקבוצה כוללת את כל הנכסים הפיננסיים הנגזרים שזה אומר אופציות וחוזים עתידיים.

כל השקעה שוטפת לפי ג"ד 44 סביר להניח שתיכנס לקבוצה זאת, ובנוסף יכנסו השקעות באופציות וחוזים עתידיים בין אם יהיו סחירות ובים אם לא. כמו כן יכנס לקבוצה השקעה באג"ח המוחזקת למסחר

 1. הקבוצה השנייה מייצגת את מכשירי החוב שנוצרו ע"י הישות והם לא סחירים בבורסה, לדוגמא יתרת לקוחות. הלוואה שניתנה זו מכשיר פיננסי שנוצרה ע"י החברה ולא סחירה. השקעה באג"ח תיכנס לקבוצה זו בהנחה שהאג"ח לא סחיר.

 2. קבוצה זו מייצגת השקעות במכשירי חוב אשר סחירים בבורסה ולגביהן הנהלת הישות מתכוונת ויכולה להחזיק עד למועד הפדיון. היא לא מתכוונת לממש את ההשקעה בבורסה אלא להמתין עד ליום הפדיון, כגון השקעה באג"ח סחירות המוחזקות עד לפדיון.

 3. כל נכס פיננסי שלא נכנס לאחת מהקבוצות האחרות


Follow Us
 • Facebook Social Icon
bottom of page