top of page

שאלות נפוצות

מי זכאי להחזר מס?

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה ובסיומה מתברר כי חבות המס השנתית שלו נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה.

עד מתי ניתן להגיש בקשות להחזרי מס?

ניתן לדרוש החזרי מס בגין מס ששילמתם עד 6 שנים אחורה (!). כלומר, נכון לשנת 2008 ניתן לדרוש החזרי מס החל משנת 2002. חשוב לציין, כי סכומי המס מוחזרים בתוספת ריבית ו הפרשי הצמדה.

עד איזה מועד אני יכול, או צריך, להגיש את הדו"ח ובו דרישת ההחזר?

לדו"ח שכירים שמוגש על ידי יחיד שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי, אין מועדי הגשה קבועים בפקודה, ולכן אפשר למסור אותו בכל זמן.

האם יש צורך לבדוק את כל השנים אחורה? האם ניתן לדלג על שנים?

אין כל חובה בבדיקה או בבקשה להחזר מס של כל השנים האפשריות (עד 6 שנים אחורה). ניתן לבדוק ולבקש להחזר מס על מס ששולם רק בחלק מהשנים.

למה לא כדאי לי להגיש דו"חות לבד?

כל אדם רשאי לפנות לרשויות לבקש טפסים ולמלא את הבקשות להחזר מס לבד. אין אנו ממליצים לעשות כן מאחר ובעקבות ניסיוננו הרב נתקלנו בשכירים רבים שהגישו דו"חות למס הכנסה מבלי לבדוק את זכאותם ע"י מומחה למיסים ובעקבות הדו"חות נתבקשו לשלם למס הכנסה סכומים נכבדים. מה עוד שבדיקת הזכאות אינה כרוכה בתשלום כלשהו כמו כן, לדעתנו, נדרשת בדיקה מקצועית מקיפה של גובה ההחזר תוך בחינת כל הנסיבות האפשריות. בדיקה כאמור נועדה על מנת לקבל את החזר המס המקסימלי.

האם הגשת דו"ח לקבלת החזר מס מחייבת הגשת דו"חות שנתיים?

הגשת דו"ח לקבלת החזר מס לשכירים איננה מחייבת הגשת דו"חות שנתיים לאחר מכן. כמו כן הגשת דו"ח החזר מס אינה כרוכה בפתיחת תיק.

כמה זמן לוקח הטיפול במס הכנסה עד שיחזירו לי את הכסף?

סעיף 159 א' קובע שהחזר המס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם. לצערנו, מס הכנסה מתקשה לעמוד במועדים שהוזכרו לעיל, ולכן החזר מס יכול להתבצע גם תוך שנה מיום הגשת הדו"ח. אולם, מס הכנסה משלם ריבית על כסף שלא הוחזר במועד. החזר המס צמוד ונושא ריבית שנתית בשיעור של 4%. הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס.

בין השאר, יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. טפסי 106 ממקום העבודה לשנה הרלוונטית.

  2. אישורים שנתיים לצורכי מס על הפקדות לקופות גמל, ביטוח חיים, קרן השתלמות וכדומה.

  3. טפסי 867 מחשבונות הבנק – אישור שנתי על ניכוי מס במקור מריבית פיקדונות ותכניות חסכון, רווח הון מניירות ערך, ריבית ודיבידנד.

  • יתכן ויהיה צורך לצרף מסמכים נוספים בהתאם לשאלון מפורט.

  • ראוי לציין כי הדו"ח מתייחס להכנסות בארץ ובחו"ל.

אין בידי את טפסי 106 מה עלי לעשות?

יש להמציא לנו תלוש משכורת ממקום העבודה או את מספר תיק הניכויים של המעסיק ואנו נדאג לטפסים.

ראוי לציין כי בדיקה ראשונית על מנת לבחון את זכאותכם להחזרי מס תעשה על ידינו ללא תשלום. במידה ומאמצינו ישאו פרי ותקבלו החזרי מס בפועל, יהיה שכר טרחתנו בגין כל הטיפול בתיק אחוז מסוים מהחזר המס בפועל בלבד ששיעורו יקבע מראש.

ראוי לציין, כי כל הפרטים אשר ישלחו אלינו יישארו חסויים לחלוטין.

הנושאים הנדונים באתר הינם כלליים ונועדו למתן מידע בלבד. מומלץ לקבל ייעוץ פרטני לפני ביצוע כל פעולה ואין לראות באמור מתן ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת.

סקירת הנושאים הנדונים מתבססת בעיקרה על המצב החוקי הקיים נכון למועד כתיבתם.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page