top of page

מדוע נדרש לנתח דוחות כספיים

מדוע נדרש לנתח דוחות כספיים

הדוחות הכספיים מהווים בעצם את המידע העיקרי אשר בעזרתו ניתן לנתח חברות, והם בנויים בתבנית אחידה וקבועה, המאפשרת לקוראי הדוחות להשוות בין הנתונים הפיננסיים והתוצאות הפיננסיות של חברות שונות. הניתוח הפיננסי שלעצמו הוא רק חלק מהדרך להכרת הפירמה ויש צורך בריכוז מידע נוסף ממקורות נוספים, בחלקם מחוץ לפירמה, כגון : הסביבה העסקית בה פועלת החברה, נתח השוק של החברה ביחס לענף, מצב הענף בפרט ומצב המשק בכלל. הדוחות הפיננסיים נכתבים אמנם על ידי רו"ח תוך שימוש במונחים חשבונאיים, אולם על ידי לימוד המשמעות של הסעיפים השונים בדוחות יכול כל אחד לנתח חברות במהירות ובקלות רבה.

סוגי הדוחות הכספיים

כעקרון כל חברה פרטית נדרשת להציג 2 דוחות כספיים בסוף כל שנה :

  1. מאזן

  2. דוח רווח והפסד

המאזן הינו "צילום" של החברה ליום מסוים, בדרך כלל ה – 31 בדצמבר, ובו מוצגים הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה לאותו יום.

דוח רווח והפסד מייצג את תוצאות הפעילות של החברה לאורך התקופה (בחברה פרטית – תקופה של שנה, בחברה ציבורית –רבעון).

חברה ציבורית נדרשת בנוסף להציג 2 דוחות נוספים :

  1. דוח שינויים על ההון העצמי

  2. דוח על תזרימי המזומנים

דוח שינויים על ההון העצמי מתאר את התוספות והגריעות בהון העצמי של החברה שהיו במשך השנה/רבעון, והוא יכלול תמיד את הרווח/הפסד בתקופה ובנוסף יכול לכלול דיבידנד, תמורה מהנפקת מניות, מימוש ניירות ערך להמרה ועוד.

דוח תזרים מזומנים מעיד על השינויים במזומנים ושווה מזומנים* שחלו במהלך התקופה, והוא לדעת רבים הדוח הכספי המהותי ביותר. הדוח מחולק ל – 3 קבוצות :

  1. תזרימי מזומנים שנבעו מהפעילות השוטפת של החברה

  2. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה

  3. תזרימי מזומנים שנבעו/שימשו לפעילות מימון

* הגדרת שווה מזומנים כוללת מלוות קצרי מועד (מק"מ), פיקדונות בבנקים ובחברות ביטוח לתקופה של עד 3 חודשים וכן השקעה באג"ח ממשלתי או קונצרני לתקופה של עד 3 חודשים.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page