top of page

מה ההבדל בין משכנתא לבין הלוואה רגילה

השוני בין משכנתא לבין הלוואה רגילה נעוץ בעובדה שבראשונה יש בטוחה משמעותית לבנק מאחורי ההלוואה שהיא אותו נכס מקרקעין לעומת הלוואה רגילה שנוטלים לצורך רכישת רכב, לכיסוי משיכת יתר קיימת בבנק (אוברדרפט), לתשלום בעבור לימודים וכדומה, שלגביהם הביטחונות של הבנק הינן אותו רכב שנרכש, פיקדונות/קופות גמל/תוכניות חיסכון שקיימים בחשבון או כל ערבות אישית אחרת.

בנוסף החזר משכנתא מבוצע ע"פ רוב בהחזרים חודשיים שווים של קרן + ריבית, ואילו הלוואה שנלקחת יכולה להיפרע גם בדרכים אחרות כגון :

  1. תשלומי קרן שווים שאליהם מתווספת הריבית היחסית לתקופה.

  2. הלוואת בלון – הריבית משולמת בכל חודש ואילו הקרן תוחזר בתום תקופת ההלוואה.

  3. הקרן והריבית יוחזרו בתום תקופת ההלוואה (לא שכיח)

אז מדוע אם כך הריבית על המשכנתא נמוכה כמעט תמיד מהריבית על הלוואה רגילה ?

הסיבה העיקרית לכך היא שבהלוואה רגילה אין שיעבוד של נכס שערכו חוצה את גובה ההלוואה כפי שמתרחש בעת לקיחת משכנתא וכך מבטיח לבנק כיסוי מלא להלוואה.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page