top of page

משכנתא מחיר למשתכן הלוואות זכות

באישור של בנק ישראל, הזכאים בתכנית מחיר מטרה ובתכנית מחיר למשתכן זכאים לקבל משכנתא בשיעור הגבוה יותר מן הכללים שנקבעו למשכנתאות אחרות, כדי לסייע לכם במימון רכישת הדירה.

הגובה המרבי של המשכנתא ייקבע לפי שווי השוק של הדירה (שייקבע על ידי הערכת שמאי) ולא לפי מחיר רכישתה. הקלה זו מאפשרת שיעור מימון גבוה יותר מ- 75% מהתשלום עבור הדירה הנרכשת.

ההקלה מותנית בכך שתשלמו לפני קבלת המשכנתא 100,000 ש"ח לפחות ממקורותיכם העצמיים (הון עצמי) ובתנאי ששווי הדירה לא יעלה על 1.8 מיליון ש"ח.

כיום ניתן לקבל הלוואת זכאות בריביות נמוכות לזוכי מחיר למשתכן.


Follow Us
  • Facebook Social Icon
bottom of page